Youtube Twitter LinkedIn

Laureaci Prix Galien 2012

 1. Eteksylan dabigatranu – Boehringer Ingelheim
  Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym
 2. Telaprewir – Janssen
  Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym
 3. 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom - Pfizer
  Kategoria: Innowacyjna szczepionka
 4. Oryginalny sztuczny pacjent oddechowo-krążeniowy - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
  Kategoria: Innowacyjna praca badawcza
 5. Krajowa Sieć Teleaudiologii i Telefittingu – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Kategoria: Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny

 

Eteksylandabigatranu – Boehringer Ingelheim
Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczystosowany w lecznictwie otwartym


Eteksylandabigatranu, bezpośredni inhibitor trombiny, to pierwszy (od ponad 50-ciu lat) doustny lek przeciwkrzepliwy, odpowiadający na istotne, niezaspokojone dotąd potrzeby w zakresie profilaktyki i leczenia ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo-zatorowych. Silne działanie przeciwzakrzepowe leku jest uzyskiwane poprzez swoiste blokowanie aktywności trombiny (zarówno wolnej jak i związanej ze skrzepem) – głównego enzymu uczestniczącego w procesie tworzenia zakrzepów. W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, które w sposób zmienny wpływają na różne czynniki krzepnięcia, eteksylandabigatranu zapewnia efektywne, przewidywalne i stałe działanie przeciwkrzepliwe, z niewielkim potencjałem do interakcji z innymi lekami i bez interakcji z produktami spożywczymi oraz bez konieczności rutynowego monitorowania aktywności kładu krzepnięcia lub modyfikacji dawki. Do chwili obecnej eteksylandabigatranu zarejestrowany został w dwóch wskazaniach:
1. Prewencja pierwotna żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych pacjentów poprzebytej planowej aloplastyce całkowitej stawubiodrowego lub kolanowego.
2. Prewencja udarów i zatorowości systemoweju dorosłych pacjentów z niezastawkowymmigotaniem przedsionków z jednym lub więcejnastępujących czynników ryzyka:
• przebyty udar, przemijający napad niedokrwiennylub zatorowość systemowa,
• frakcja wyrzutowa lewej komory serca < 40%,
• objawowa niewydolność serca ≥ II kl. wgNYHA,
• wiek ≥ 75 lat,
• wiek ≥ 65 lat i towarzysząca mu jedna z następujących

chorób: cukrzyca, choroba wieńcowalub nadciśnienie tętnicze.

Telaprewir- Janssen
Kategoria: Innowacyjny produkt leczniczystosowany w lecznictwie zamkniętym


Telaprewir stanowi przełom w terapii WZW C, ponieważ daje szansę na wyleczenie praktycznie dwukrotnie większej liczby pacjentów z genotypem 1 WZW C niż dotychczas stosowana terapia.

Lek ma unikalny mechanizm działania, polegający na bezpośrednim (w odróżnieniu do leków dotąd stosowanych) działaniu na kluczowy enzym konieczny do replikacji wirusa. Wraz z boceprewirem, telaprewir tworzy nową klasę leków stosowanych w leczeniu zakażeń HCV – DAA (Direct ActingAntivirals). Badania kliniczne z telaprewirem wskazują, że lek ten stanowi istotny klinicznie przełom w leczeniu zakażeń wirusem WZW-C, a jego skuteczność ocenia się na ok. 80% u pacjentów z genotypem 1, dotychczas nieleczonych oraz pacjentów z nawrotem. Pozostali gorzej rokujący, pacjenci po nieudanych terapiach dwulekowych (częściowo odpowiadający i całkowicie nieodpowiadający) także lepiej reagują na terapię trójlekową z telaprewirem (skuteczność odpowiednio 61% i 30%). Narażenie pacjenta na ekspozycję na toksyczne działania leków terapii trójlekowej może zostać przy tym skrócone o połowę, do 24 tygodni, jeśli pacjent zareagował na terapię w 4. i 12. tygodniu leczenia (eRVR). Schemat leczenia telaprewirem zawiera jasne wskazówki oparte o pomiary wiremii pozwalające określić szanse na sukces leczenia już w 4 tygodniu stosowania leku. U dobrze odpowiadających na leczenie pacjentów telaprewiremzwiększa to motywację do utrzymania często trudnegoreżimu terapeutycznego. Dodatkowo telaprewirumożliwia przeprowadzenie najkrócej trwającej terapii(12 tygodni) dostępnymi Inhibitorami Proteazy, jakoczęść schematu 24- lub 48-tygodniowego. Ponadto telaprewir,jako jedyny lek wykazuje pełną moc działaniaod momentu rozpoczęcia terapii i nie wymaga stosowaniafazy wprowadzającej tzw. lead-in.
 

13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom - Pfizer Kategoria: Innowacyjna szczepionka

13-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom przeznaczona jest do stosowania w dwóch skrajnych grupach wiekowych, najbardziej narażonych na zakażenia pneumokokowe: dla niemowląt i dzieci (od 6 t.ż. do 5 lat) ze względu na jeszcze nie w pełni rozwinięty układ odpornościowy oraz dla osób starszych (od 50 lat) z uwagi na „starzenie się” układu immunologicznego. Szczepionka uodparnia obie grupy przeciwko inwazyjnym chorobom (sepsa, zapalenie opon mózgowordzeniowych, bakteriemia, zapalenie płuc z bakteriemią) wywołanym przez te typy pneumokoków, których antygeny zawarte są w szczepionce, oraz dodatkowo u dzieci zapobiega zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego. Wśród szczepionek skoniugowanych zapewnia najszersze pokrycie serotypów pneumokoków odpowiedzialnych za ciężkie postacie choroby pneumokokowej u dzieci do 5 lat, a dzięki zaawansowanej technologii koniugacji z białkiem nośnikowym daje długotrwałą odpowiedź immunologiczną także u dorosłych. Obecnie jest to jeden z najbardziej złożonych produktów biologicznych stosowany w profilaktyce. 13-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom jest owocem trwających ponad dekadę badań prowadzonych przez naukowców z firmy Pfizer. Preparat powstał na naukowych podstawach pierwszej na świecie skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom Prevenar (7-walentna, zarejestrowana w 2000 r.), do sporządzenia której wykorzystano nowatorską technologię koniugacji, pozwalającą kowalentnie połączyć polisacharydy otoczkowe z białkiem nośnikowym (CRM197). W 2010 roku zastąpiono ją 13-walentną szczepionką przeciwko pneumokokom dodając 6 antygenów najczęściej chorobotwórczych pneumokoków. Najszersze pokrycie serotypów. Zdecydowaną większość groźnych zakażeń powodują tylko niektóre z 90 serotypów bakterii Streptococcuspneumoniae. Wśród nowoczesnych szczepionek 13-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom – według najnowszych polskich danych epidemiologicznych - chroni przed największą liczbą serotypów pneumokoków wywołujących najcięższe postaci chorób pneumokokowych u dzieci poniżej 5 r.ż. Ponadto, preparat obejmuje większość serotypów opornych na antybiotyki, w tym serotyp 19A - bardzo agresywny i często oporny.Oryginalny sztuczny pacjent oddechowo-krążeniowy - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Kategoria: Innowacyjna praca badawcza


Sztuczny Pacjent Oddechowo-Krążeniowy ma zastosowanie przy badaniach urządzeń wspomagających, w warunkach mało odbiegających od naturalnych i wzajemnego oddziaływania elementów układu krwionośnego podczas wspomagania krążenia, także z jednoczesnym wspomaganiem układu oddechowego, badania nowych metod i urządzeń pomiarowych, podczas szkolenia personelu medycznego i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni medycznych i technicznych, demonstrujących złożone hydromechaniczne zjawiska zachodzące w organizmie człowieka w stanie normy fizjologicznej oraz w stanach patologicznych, związanych z niewydolnością mięśnia sercowego, schorzeniami naczyń krwionośnych lub patofizjologią płuc i niewydolnością oddechową.

Instytut Fizjologii Klinicznej w Pizie, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu, Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych utworzone przez Uniwersytet Jagielloński, AGH i Politechnikę Krakowską w Krakowie oraz Politechnika Warszawska wykorzystują już nasze symulatory.

Działania w ramach R&D: określenie i optymalizacja parametrów czasowych i mocowych urządzeń wspomagających pracę lewej (LVAD) oraz prawej (RVAD) komory serca, dobór optymalnych parametrów wentylacji płuc, w warunkach patologii układu oddechowego, wyjaśnienie zagadnień związanych z patologią układu oddechowego i krążenia, wspomaganie ich diagnozy i terapii, a także określenie energetycznych aspektów zastosowania urządzeń wspomagających i ich interakcji ze wspomaganymi narządami, opracowanie modeli numerycznych procesów fizjologicznych, dotyczących wybranych, ważnych aspektów wspomagania krążenia i oddychania, takich jak: zużycie tlenu, wymiana gazowa i interakcja oddechowo-krążeniowa.

Kierunki rozwoju: utworzenie laboratorium do standaryzacji i atestacji urządzeń medycznych, m.in.: sztucznych komór serca, pomp wewnątrzaortalnych, zastawek, respiratorów oraz spirometrów.

Opis zmian w zastosowaniu terapeutycznym: Nowe symulatory układu krążenia i oddychania dzięki swojej uniwersalności umożliwiają:
• Wspomaganie decyzji w terapii krążeniowej i oddechowej poprzez symulację procesów fizjologicznych, w których zachodzi interakcja pacjenta i urządzenia wspomagającego.
• Skrócenie cyklu badawczego nowych urządzeń wspomagania krążenia i oddychania oraz nowych metod i urządzeń pomiarowych.
• Eliminację istotnej części badań prowadzonych na zwierzętach.
• Wprowadzenie nowych standardów procedur terapeutycznych i urządzeń wspomagających pracę układu oddechowego i krwionośnego, dzięki ich precyzyjnej ocenie porównawczej tych urządzeń.
• Osiągnięcie stanu, w którym badania prowadzone na modelach układu krwionośnego i oddechowego w różnych laboratoriach świata dadzą porównywalne wyniki.
• Znaczne obniżenie kosztów badań.

Krajowa Sieć Teleaudiologii i Telefittingu – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Kategoria: Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny


Jednym z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii światowej otochirurgii, które zmieniło dotychczasowe postrzeganie zjawisk związanych z metodyką leczenia niedosłuchu, było zaprezentowanie w 2002 roku przez prof. Henryka Skarżyńskiego, światowej sławy otochirurga i specjalisty z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, zupełnie nowej metody leczenia częściowej głuchoty (zwanej później metodą Skarżyńskiego). Metoda ta oparta jest na zachowaniu istniejącego dobrego słuchu w obrębie niskich częstotliwości i ich elektrycznym dopełnieniu na średnich i wysokich częstotliwościach. Dla uzyskania najlepszych wyników w zakresie poprawy słuchu po założeniu implantu ślimakowego, konieczne jest zapewnienie pacjentowi dobrze zorganizowanej, długofalowej opieki pooperacyjnej.

Jednym z najważniejszych zadań wchodzących w zakres tej opieki jest optymalne dopasowanie i kontrola implantu ślimakowego. Zazwyczaj stosuje się tu specjalną procedurę, która wymaga odbycia przez pacjenta szeregu wizyt prowadzonych przez doświadczony, wielodyscyplinarny zespół w placówce zakładającej implanty ślimakowe. Dla większości pacjentów wizyty te oznaczają konieczność odbywania długich podróży, co wiąże się często z wysokimi kosztami, pochłania dużo czasu oraz powoduje zmęczenie, zwłaszcza małych dzieci, zmniejszające wiarygodność wyników testów i dopasowania wszczepionych urządzeń. Aby zmniejszyć te koszty, skrócić czas dojazdu i odległość jaką pacjent musiałby pokonać, by dotrzeć do specjalistów i jednocześnie zapewnić pacjentowi usługi na najwyższym poziomie, konieczne stało się stworzenie nowoczesnego systemu telemedycznego, umożliwiającego prowadzenie taniej i skutecznej rehabilitacji słuchu i mowy wśród osób z zaburzeniami słuchu (telerehabilitacja) oraz zdalnej obsługi pacjentów korzystających z implantów ślimakowych (telefitting). Dzięki niemu zwiększa się efektywność, ponieważ pacjent nie musi jechać przez wiele godzin na konsultację.

Pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii obejmuje23 stanowiska telerehabilitacyjne w całym kraju.W ośrodkach tych funkcjonuje przeszkolona interdyscyplinarnagrupa specjalistów, współpracująca zespecjalistami z Światowego Centrum Słuchu podczastelekonsultacji i teleopieki. Optymalne rozmieszczenieośrodków pozwoliło na ich wykorzystanie zarównodo ciągłej opieki telerehabilitacyjnej, planowych wizyttelediagnostyczncyh i telefittingu, interwencyjnych wizytawaryjnych w przypadku pojawienia się problemusłuchowego, telekonsultacji lekarskich trudnych przypadkówmedycznych, a także monitorowania i telekonsultacjistacjonarnych pobytów rehabilitacyjnych.Pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii uzyskaławiele prestiżowych nagród, w tym Złote Medalena targach innowacjBrusselsInnova w Brukseli w 2008roku, ConcoursLepine w Paryżu w 2009 roku. W czerwcu2010 roku, w Waszyngtonie, uzyskała nagrodę 21stAchievement w kategorii Healthcare w konkursie TheComputerwordHonors Program.

 

 

 

ok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.